V edycja Biegu Pluszaka

23 kwietnia 2017 roku odbędzie się V już edycja Zabrzańskiego Biegu Pluszaka.

Jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny możemy wspierać to wydarzenie.

Czym jest Bieg Pluszaka ?

Jest to ini­cja­ty­wa o cha­rak­te­rze cha­ry­ta­tyw­nym, której celem jest zgro­ma­dze­nie środków na potrzeby dzieci ze Stowarzyszenia Wielka Flota Zjednoczonych Sił.

Sto­wa­rzy­sze­nie "Wielka Flota Zjed­no­czo­nych Sił" funk­cjo­nu­je od 2005 roku. Od 11 lat zaj­mu­je się wszel­kie­go rodzaju akcjami ma­ją­cy­mi na celu wy­peł­nić wolny czas i spo­żyt­ko­wać masę energii dzie­cia­ków z tzw. trud­nych rodzin. Sto­wa­rzy­sze­nie bie­rze­ udział w życiu kul­tu­ral­nym, oświa­to­wym, spo­łecz­nym oraz ak­tyw­nie włą­cza­ się w życie co­dzien­ne po­dej­mu­jąc szereg ini­cja­tyw na rzecz lo­kal­nej spo­łecz­no­ści: kon­cer­ty, kursy, wy­da­rze­nia kul­tu­ral­ne, wy­ciecz­ki, obozy, Za­brzań­ski Sztab Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecz­nej Pomocy. Jednak, przede wszyst­kim, Stowarzyszenie prowadzi świe­tli­cę śro­do­wi­sko­wą „Nasza Chata”, której celem jest pomoc dzie­ciom i mło­dzie­ży z rodzin za­gro­żo­nych wy­klu­cze­niem spo­łecz­nym. W świetlicy są tworzone warunki do sa­mo­re­ali­za­cji ofe­ru­jąc bez­piecz­ną i atrak­cyj­ną prze­strzeń dla dzieci. Jed­no­cze­śnie Stowarzyszenie stara się za­chę­cić pod­opiecz­nych do czy­nie­nia dobra i dzie­le­nia się nim, po­ka­zu­jąc im wła­ści­we wzorce, co przy­no­si wy­mier­ne ko­rzy­ści dla ich rozwoju oraz wspar­cie dla ro­dzi­ców. W „Naszej Chacie” two­rzone jest miejsce przy­ja­zne dzie­ciom i ich ro­dzi­com. Podczas wspól­nych spotkań dzieci mają moż­li­wość wszech­stron­ne­go rozwoju. Stowarzyszenie stara się za­spo­ka­jać pełen wa­chlarz ich potrzeb, od posiłku, poprzez zabawę, aż do nauki.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy już dziś na Zabrzański Bieg Pluszaka.

 

* Szczegółowe informacje znajdziecie poniżej (banner)

* Zachęcamy również do odwiedzenia strony : https://www.facebook.com/biegpluszaka/?fref=ts

 

Pozdrawiamy

Klaster Biznesów Kreatywnych

Wróć

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Więcej...